Næringsarealer og lokaler

Rjukan Næringsutvikling AS er i dag eier av ca 120 dekar næringsareal knyttet til Svadde industriområde, et industriområde som ble etablert på slutten av 1960-tallet i forbindelse med Norsk Hydro sin nedtrappingsplan på Rjukan. Næringsområdet er i dag lokasjon både for prosessindustri, tradisjonell industri, datasenter, bygg- og anlegg samt tyngre handels- og servicebedrifter. 

Rnus egen bygningsmasse i området er på i underkant av 3.000 kvm., det vesentligste definert som produksjons- og lagerareal. Presset på dagens regulerte og tilgjengelige næringsarealer i området er stort. Det foreligger derfor konkrete planer for en ny reguleringsplan for området med hensikt å effektivisere arealbruken, avklare eventuelle nye næringsarealer samt definere de beste, framtidige infrastrukturelle løsningene.  

Datterselskaper

Rjukan Property Enhancement AS er i dag eier av 64 dekar næringsareal i Rjukan Næringspark. Området er en del av det gamle industriområdet som Norsk Hydro bygget opp på begynnelsen av 1900-tallet. 

Bygningsmassen består av 8 industri- og lagerbygninger med et samlet areal på 5.500 kvm. I tillegg er det tomteområder som er egnet for ny bebyggelse innenfor rammene til Verdensarvbyen Rjukan. På tomten står det monumentale og fredede syretårnet som et symbol på Hydros storhetstid og daværende teknologi knyttet til kunstgjødselproduksjonen på Rjukan. 

Skriugata 26 AS

Rnus eget kontor- og administrasjonsbygg ble ervervet bl.a. for å legge til rette for et utviklingsmiljø for unge mennesker med ideer og handlekraft innen utvikling av nye næringer. Bygget ligger i Rjukan sentrum og består av 3 etasjer pluss kjeller. Samlet areal er på 1.000 kvm og bygget har potensiale både som kontor- og møterom, mindre konferanser og selskapslokale. Rnus administrasjon disponerer 2 etg. i bygget og forestår også utleie av kontorer ved behov.

Her er litt informasjon om regulerte næringsarealer, omdet er spørsmål eller ønske om leie av lokaler ta kontakt med ansvarlig for det ønskede området.

Kontaktinfo: 

  1. Vedr. Svadde industriområde: RNu v/ eiendomsansvarlig Steinar Ulla
  2. Vedr. Rjukan Næringspark: Plassjef Torgeir Gaustad. Se www.rjukanparken.no
  3. Vedr. Skriugata 26: Kontorplass. RNu v/ eiendomsansvarlig Steinar Ulla

Rjukan Næringspark: Næringsarealer Rjukan Næringspark