Omstillingsprogrammet i Tinn kommune

Tinn kommune fikk tildelt omstillingsstatus fra Telemark fylkeskommune i 2015 etter nedleggelse av Rjukan sykehus. Omstillingsplanen som ble vedtatt i mars 2016, begrunner og prioriterer bruken av de ekstraordinære midlene som kanaliseres gjennom omstillingsstatusen. Planen har et tidsperspektiv fra 1. januar 2015 og fram til 31. desember 2020, og følges av årlige handlingsplaner. Arbeidet organiseres som et prosjekt med eget styre. Tinn Kommune er eier av prosjektet. 

Organisering og styring.
Det er Tinn kommune som er tildelt omstillingsstatus. Programarbeidet er organisert som et prosjekt og Rjukan Næringsutvikling AS forvalter prosjekteierskapet og organiserer programarbeidet.

Målet med programmet

Målet for omstillingsarbeidet i Tinn Kommune er å bidra til utvikling av lønnsomme arbeidsplasser samt støtte opp under Tinn kommunes mål om positiv befolkningsutvikling. 

Programstyret har vedtatt 4 områdesatsinger for prosjektets arbeid: lønnsomme arbeidsplasser, innovasjonskultur, verdensarv og reiseliv og kommunikasjon. Omstillingsprosjektet har valgt å støtte opp under og videreutvikle eksisterende næringsapparat, framfor å søke å profilere egen organisasjon. 

Overordnet mål
Resultatmålet er å sikre økt sysselsetting gjennom å bidra til å skape nye og sikre utvikling av eksisterende arbeidsplasser i Tinn i løpet av 6 år. 

Målet er en bruttovekst med 100 arbeidsplasser. Arbeidsplassene skal måles via innrapportering fra enkeltprosjekter ved hjelp av prosjektlederrapporten. 

For de ulike innsatsområdene er det definert mål og strategier som understøtter det langsiktige målet med omstillingsprogrammet om å bidra til en kommune som er attraktiv å jobbe, bo og etablere seg i. 

Hovedmål
En positiv næringsutvikling gjennom videreutvikling og sikring av eksisterende bedrifter og utvikling av nye. 100 nye eller sikrede arbeidsplasser i omstillingsperioden.

Lønnsomme bedrifter

Strategier

 • Bistå næringslivet i å avdekke behov, etterspørre kunnskap og kompetansehevende tiltak.. Tilby bistand til utviklings- og omstillingsarbeid i bedriften.
 • Bidra til å etablere møteplasser, nettverksarenaer og klyngeutvikling
 • Initiere og støtte bedriftsrettede utviklingsprosjekter innen prioriterte områder, for eksempel reiseliv, IKT og industri

Innovasjonskultur

Hovedmål

 • Attraktive utviklingsmiljøer tilgjengelig for nyetablerere, gründere og eksisterende bedrifter.
 • Planverk oppdatert og ferdigregulerte næringsareal tilgjengelig.
 • Minst 20 nye eller sikrede arbeidsplasser på innsatsområdet i Tinn innen utgangen av 2020. 

Strategier

 • Styrke etablert næringsapparat og utvikle kommunen som næringsvennlig kommune og bidra til utvikling av kommunal tilrettelegging
 • Utvikle gründerkultur gjennom for eksempel arbeid med entreprenørskap i skolen og lignende treningsarenaer for næringsvirksomhet.
 • Engasjere og stimulere endringsagenter og kreative miljø (ungdom, innflyttere, kunstnere med flere)
 • Stimulere og hjelpe gründere og lokalt næringsliv til videre utvikling og vekst gjennom etablering av innovasjonsmiljø som inkubatortilbud/næringshage

Reiseliv og verdensarv

Hovedmål 

 • 10 nye arbeidsplasser innen reiseliv i perioden.

Strategier

Kartlegging av næringspotensial og igangsetting av tiltak innenfor verdensarv, samt videreutvikling av opplevelsestilbud basert på merkevaren Rjukan

Kommunikasjon

Hovedmål

 • Øke synligheten, kjennskapen og attraktiviteten til Tinn som et sted for nyetablering, der assosiasjonene er sterkest på innovasjon, tilrettelegging og mangfold
 • Øke kjennskapen til og kunnskapen om mangfoldet av arbeids- og bomuligheter i Tinn og dermed attraktiviteten for å etablere seg her
 • Øke kjennskapen om kommunen som reiselivsdestinasjon og kunnskapen i mangfoldet som finnes for alle turister.

Strategier

 • Utvikle en kommunikasjonsplan og gjennomføre tiltak for positiv synliggjøring av Tinn.
 • Digitalisering av Tinn.

Hva omstillingsprosjektet kan bistå med

Omstillingsorganisasjonen skal hverken etablere arbeidsplkasser eller omstille bedriftene i andre retninger. Det er det den enkelte bedrift eller gründer som må gjøre. Gjennom tildelingen av omstillingsstatus har likevel kommunen fått en verktøykasse som sammen med andre virkemidler i næringsapparatet kan bidra til å gjøre det enklere å skape vekst og framtidsrettet omstilling for næringslivet.

De virkemidlene som omstillingsprosjektet rår over er;

 • Være rådgiver og sparringspartner, særlig i en tidlig fase av en etablering eller endringssituasjon.
 • Initiere og støtte prosjekter som har betydning for en bransje.
 • Økonomisk støtte til forprosjekter for å avklare om en plan eller idé er bærekraftig.
 • Bidrag til kompetansehevende tiltak som har betydning for lønnsomheten og fremmer positiv omstilling.
 • Stimulere og bidra til felles møteplasser for bedrifter og næringer.

Disse er engasjert i omstillingsprogrammet

 • Olav Ulleren, programleder
 • Bjørn Helge Svendsen, delprosjektleder

Hva vil vi med omstillingsprosjektet?

Styret for prosjektet består av personer oppnevnt av Tinn kommune.

Styreleder: Rune Lødøen
Styret består ellers av:
Gunnar Odd Hagen
Trond Kjetil Jore
Åshild Langeland
Barbro Stordalen
Eilev Haukaas.

Program

Programmet for konferansen er nå klart: