Categories
nyheter Nyheter

NY SØKNADSFRIST!

Søkbare midler til næringslivet i Tinn!

Tinn kommune har gjennom Kommunal og moderniseringsdepartementets krisepakke fase 3, blitt tildelt 1.5 millioner kroner i kommunale næringsfondsmidler.

Målgruppen er eksisterende virksomheter/bedrifter og gründere med org. nr. i Tinn kommune. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

PRIORITERING AV SØKNADER 
Søknader om tilskudd til prosjekter som fører til flere arbeidsplasser og verdiskaping basert på lokale utfordringer og behov skal prioriteres. Ved behandling av søknaden skal det også vurderes om tiltaket antas å motvirke negative virkninger av Covid 19 og at det kan settes i gang raskt. 

REGELVERK FOR BEHANDLING 
Søknadene behandles i tråd med EØS-regelverket om offentlig støtte. Dette innebærer at det ikke gis støtte til driftskostnader, eller til foretak i vanskeligheter. Konkurransevridning skal vurderes. Tilskuddet gis i all hovedsak som “bagatellmessig støtte” hvilket innebærer at bedriften ikke kan ha mottatt offentlig tilskudd på over 200 000 Euro i løpet av en 3–års periode.

SLIK SØKER DU:
Søknad opprettes og sendes på www.regionalforvaltning.no med prosjektbeskrivelse, målsetting og kostnadsoverslag. Husk å oppgi antall årsverk bedriften har i dag og hvilken vekst prosjektet er planlagt å gi. Det må også oppgis start og sluttdato for prosjektet og hvorvidt søker har mottatt offentlig støtte tidligere.  

HVOR MYE KAN DET SØKES OM?
Samlet tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50% av søknadens kapitalbehov. Det vil si at hvis man har prosjektkostnader på kr 200 000,- så kan man maksimalt søke om kr 100 000,- i støtte. 

NY SØKNADSFRIST!
Det kan søkes fortløpende til det er tomt for midler. Dersom det er midler tilgjengelig er siste søknadsfrist 31.12.20 

UTBETALING AV TILSKUDDET
Tilskuddet utbetales i all hovedsak etterskuddsvis etter rapportering og dokumentasjon av utgifter.  

KONTAKTINFORMASJON
For ytterligere informasjon og veiledning kan søkere kontakte:

Rjukan Næringsutvikling AS
Rune Hellingsrud
Telefon: 92627275
E-post: rune.hellingsrud@rnu.no
Rune Kolstad
Telefon: 97715927
E-post: rune.kolstad@nuas.no
Steinar Ulla
Telefon: 95176251
E-post: steinar.ulla@rnu.no