Næringsarealer og lokaler

Rjukan Næringsutvikling AS er i dag eier av ca 90 dekar næringsareal knyttet til Svadde industriområde, et industriområde som ble etablert på slutten av 1960-tallet i forbindelse med Norsk Hydro sin nedtrappingsplan på Rjukan. Næringsområdet er i dag lokasjon både for prosessindustri, tradisjonell industri, datasenter, bygg- og anlegg samt tyngre handels- og servicebedrifter. 

Rnus egen bygningsmasse i området er på i underkant av 3.000 kvm., det vesentligste definert som produksjons- og lagerareal. Presset på dagens regulerte og tilgjengelige næringsarealer i området er stort. Det pågår derfor utarbeidelse av en ny reguleringsplan for området med hensikt å effektivisere arealbruken, avklare eventuelle nye næringsarealer samt definere de beste, framtidige infrastrukturelle løsningene.  

Datterselskaper

Rjukan Næringspark Øst AS

Står i dag som eier av 64 dekar næringsareal i Rjukan Næringspark. Området er en del av det gamle industriområdet som Norsk Hydro bygget opp på begynnelsen av 1900-tallet. 

Bygningsmassen består av 8 industri- og lagerbygninger med et samlet areal på 5.500 kvm. I tillegg er det tomteområder som er egnet for ny bebyggelse innenfor rammene til Verdensarvbyen Rjukan. På tomten står det monumentale og fredede syretårnet som et symbol på Hydros storhetstid og daværende teknologi knyttet til kunstgjødselproduksjonen på Rjukan. 

Rjukan Næringspark Vest AS

Står i dag som eier av 129 dekar næringsareal i Rjukan Næringspark tilstøtende arealet som disponeres av Rjukan Næringspark Øst AS.

Bygningsmassen består av 22 kontor-, industri- og lagerbygninger med et samlet areal på 51000 kvm. Deler av området er utleid til industrielle aktører som Nippon Gases og Bilfinger for å nevne de største. Bygningsmassen inneholder bygninger med industrihistorisk tilknytning og er en del av Verdensarven på Rjukan. Det er muligheter for både industrietableringer, kontorplasser og lagerleie in Rjukan Næringspark Vest.

Kontaktinfo: 

  1. Vedr. Svadde industriområde: RNu v/ eiendomsansvarlig Steinar Ulla
  2. Vedr. Rjukan NæringsparkVest : Plassjef Torgeir Gaustad. Se www.rjukanparken.no
  3. Vedr. Rjukan Næringspark Øst: RNu v/ eiendomsansvarlig Steinar Ulla

Rjukan Næringspark: Næringsarealer Rjukan Næringspark