RNU AS

Rjukan næringsutvikling AS er 100% eid av Tinn kommune. Selskapet er kommunen sitt næringsapparat, og skal gjennomføre strategier og planer som er vedtatt av politikerne i Tinn kommune. Øst Telemark etablererkontor er samlokalisert med Rnu, og fungerer til daglig som en del av det totale næringsapparatet. Rjukan næringsutvikling AS disponerer i tillegg noen regulerte næringsarealer og en betydelig portefølje innen næringsbygg.

Selskapet med datterselskaper har i dag 6 ansatte med variert og bred erfaringsbakgrunn og er organisert på følgende måte:Virksomhet
Selskapets virksomhet består i å fremme næringsvirksomhet i kommunen med hovedfokus på lokal verdiskapning, trygging og etablering av arbeidsplasser gjennom utvikling av eksisterende virksomheter og tilrettelegging for nye virksomheter.

Selskapet skal arbeide innenfor rammen av godkjente næringsplaner og handlingsplaner i kommunen.  Selskapet skal samarbeide med det offentlige virkemiddelapparatet samt lokale, regionale og sentrale myndigheter.

Selskapet skal:

  • Ha ansvar for arbeid med næringsplaner og handlingsplaner i Tinn kommune, herunder samordning av disse med kommunens øvrige planer som har betydning for næringsutvikling;
  • Være aktiv bidragsyter overfor kommunen i saker og forhold som har betydning for næringsutvikling og næringsliv;
  • Være kontaktskaper mellom næringslivet og det offentlige: kommunen, fylkeskommunen og statlige organer;
  • Være rådgiver og ressurs for næringslivet når det gjelder kontakt med offentlige myndigheter samt veiledning når det gjelder støtte og tilskuddsmidler
  • Arbeide for samordning av statlige, fylkeskommunale, kommunale og private ressurser som er tilgjengelige for å trygge bestående arbeidsplasser og utvikle nye arbeidsplasser i kommunen;
  • Bidra til at Tinn fremstår som en attraktiv kommune for næringsutvikling, overfor sentrale myndigheter og investormiljøer.